№1 (53)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Мектепке дейінгі тəрбие жағдайында толеранттылықты қалыптастыру .

Байжанова, С.А., Балгабаева, Г.З.

Дене шынықтыру сабағында жарақаттанудың алдын алу

Кажимуратова, Ж.А., Аканов, Ш.К.

Болашақ педагог-психологтарды кəсіби даярлау элемент ретінде конфликтологиялық дайындықты қалыптастыру мəселесі

Соколова, Н.А., Бисембаева, А.К.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Фитнес құралдарын студенттердің дене дайындығында басымдылықпен қолдану

Агеева, С.В., Турлубекова, Р.С.

«Inkscape программасындағы суреттер» жобалық жұмысы

Ерсултанова, З.С., Танатова, М., Дуйсенова, Д.

Клиент-серверлік қосымшаларды жасау барысында REST-архитектурасын қолдану ерекшеліктері

Салыкова, О.С., Иванова, И.В., Жиенбаева, А.А., Тулетаев, Е.С.

Спорттағы қозғалыс қимылдарын жетілдірудің биомеханикалық аспектілері

Сивохин, И.П., Огиенко, Н.А., Бекмухамбетова, Л.С., Маткаримов, Р.М.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Дене шынықтыру жаттығулары арқылы студенттердің икемділігін дамыту

Агеева, С.В.

Психикалық дамуы тежелген бастауыш сынып оқушыларының тұлғааралық қарым-қатынасын дамыту бойынша түзету- педагогикалық жұмыстары

Севостьянова, С.С., Бродельщикова, Л.Е.

Жоғары оқу орындарындағы математика сабақтарында білім беру іскерлік ойындарын қолдану туралы

Фазылова, А.А., Утемисова, А.А.

Бұлтты қызметтерді қолдану арқылы кəсіптік білім беру педагогының жұмысын ұйымдастыру

Шварцкоп, О.Н., Радченко, П.Н.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Сүйелді қайыңның (Betula pendula) биологиялық ерекшеліктері мен бейімделу қасиеттері темір кенді үйінділердегі фитомелиорант ретінде

Орманбекова, Д.О.

Кіріктірілген сабақ тұлғаның рухани мəдениетін дамыту жолы ретінде

Рядинская, А.И.

БАҚ-тың жастардың антивитальді көңіл-күйін қалыптастыруға ықпал ету ерекшеліктері.

Сатыбалдина, Р.А

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Тархан Шақшақ Жəнібектің халыққа білім беру саласындағы ұрпақтары

Жұмағалиева, Б.М.

Прагматизм – рухани жаңғыруды жүзеге асыратын жол

Нурмагамбетова, Л.И., Молдахметов, Н.Б.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА