№2 (54)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА

Ө.М. Сұлтанғазин – қайталанбас тұлға

Омирзак, А., Келинбердиева, Ы.С., Шалгимбеков, А.Б.

Ы. Алтынсарин – халық мақсаты үшін қуатын аямаған ұстаз

Омарова, А., Келинбердиева, Ы.С., Шалгимбеков, А.Б.

Ұмытылмас ұлы тұлға – Серəлі Қожамқұлов

Жүнүс, Б., Келинбердиева, Ы.С., Шалгимбеков, А.Б.

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті ардагерлер Кеңесінің жобалық қызметі туралы

Абдыкаликова, К.А., Бектурганова, Р.Ч., Важева, Н.В., Ищанова, Р.С.

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Жоғарғы оқу орнындағы дене шынықтыру сабақтарында жаңа инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігі

Аканов, Ш.К.

Əлемнің ницшеандық суретіндегі астам адам мəселесі

Альшанова, Б.Х., Печёркина, М.В., Крамок, З.С.

Дискурстағы кодтық ауысулар мен əлеуметтік диалекттің мəні

Данилова, В.В., Бермухаметова, А.А., Асанова, А.Б., Кинжибаева, А.С.

«Отбасы» тақырыбына арналған қазақ жəне ағылшын тілдеріндегі мақалдардың лингвистикалық сипаттамасы

Тавылдиева, А.А., Безаубекова, А.Д.

Жаңа форматтағы сынып жетекші тұлғасын қалыптастыруда педагогикалық пəндердің ықпалы

Хамзина, К.Б., Ермаганбетова, А.Ж.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қостанай облысы Қостанай ауданының тың жəне өңделетін жерлерінде топырақ омыртқасыздарының (мезофауна) орнығуын салыстырмалы талдау

Брагина, Т.М., Брагин, Е.А., Бобренко, М.А., Рулёва, М.М.

NetEmul эмуляторының кеңейтілген мүмкіндіктерін қолдану арқылы мектептің оқу процесіне компьютерлік желілерді енгізу өзектілігі

Ерсултанова З.С., Уразова Э.К.

Синтаксистегі сөйлем тұлғасы мен оның ерекшеліктері

Есенғазина, Б.Б.

Ауызша сөйлеу тілінің тілдік ерекшеліктері

Коваль, О.В.

Білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша болашақ педагог кадырларының біліктілігін арттыру жолдары

Касымова, А.Г., Косжанова, А.Г.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жоғары оқу орнында белсенді əдістерді қолданудың маңызы

Абдимоминова, Д.К., Ахметова, А.С.

Жас футболшылардың командасын басқару ерекшеліктері

Агеева, С.В., Ильясов, О.А.

Пікір-сайыс технологиясы – сөйлеу дағдыларын дамыту құралы

Балжанова, А.М., Фомич, Ю.

Шетел тілдерін оқыту жəне оқыту саласындағы жобалық жұмыс

Данилова, В.В., Бермухаметова, А.А., Асанова, А.Б., Унгутбаева, Г.Ш.

Орыс тілі жəне əдебиет сабақтарында мемлекеттік тілде оқитын оқушылардың коммуникациялық құзыреттілігін қалыптастыру

Есбергенова, К.А.

Математика пəнін оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды талдау

Қалжанов, М.У., Шароватова, Ю.В.

«Кəсіби оқыту» модульдік білім беру бағдарламасын жобалау

Лисьев, Г.А., Абдимоминова, Д.К., Шагиахметова, Л.М.

Жобалық технология аясында студенттердің зерттеу қызметін жүзеге асыру

Омарова, К.И., Суюндикова, Ж.Т., Баубекова, Г.К.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Мектеп басшыларының мұғалімнің эмоционалды күйіп кетуін алдын алу шарттары

Аканбаев, Б.Н., Қайырғали, Н.Қ.

Білім алуда ерекше қажеттіліктері бар оқушыларды тьюторлық қолдау педагогикалық феномен ретінде

Бегежанова, Р.К., Қаналы, М.Қ.

Жеңіл атлетика жас жүгірушілерді əр кезеңдегі жарыстарға дайындау циклдеріндегі психологиялық дайындықтың тиімділігі

Бельгибаева, Р.С., Агеева, С.В.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында бəсекеге қабілетті тұлғаны тəрбиеле

Ахметбекова, З.Д., Тойымбетова, Д.С.

Жалпықазақстандық мəдениетті қалыптастыру

Жанузаков, М.К., Нурмагамбетова, Л.И.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА