№1 (65)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қалқаман Сарин өлеңдеріндегі «Махаббат» концептісі

Бекбосынова, А.Х., Кенжебай, Л.А., Еркенова, А.С.

«Сұлушаш» шығармасындағы эпитеттің қолданыс ерекшелігі

Қанапина, С.Ғ., Жақсылық, А.Ж. С. Мұқановтың

Нұр-Сұлтан қаласының топонимиясының лигвомəдени ерекшеліктері

Нұрсеитова, Ə.Қ., Алпамыс-Батырулы, Б

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Ахаңның асыл інісі

Оспанұлы, С., Мырзағалиева, К.М., Сатбаева, А.Т.

Жазушы Тахауи Ахтановтың «Махаббат мұңы» хикаятындағы диалект сөздердің қолданыс ерекшелігі

Канапина, С.Ғ., Мешітбай, А.Қ.

Мұхтар Əуезовтің «Қилы заман» повесіндегі теңеу сөздердің қолданылу ерекшелігі

Қанапина, С.Ғ., Исмагамбетова, Ж.Б., Омарова Д.К.

Тұтқабай Иманбековтың «Үлкен үй» шығармасындағы теңеудің этнолингвистикалық сипаты

Қанапина, С.Ғ., Қуанышбаева, Г.Ш.

Қазаққа қасиетті «Қара» сөзінің құдіреті

Ерманова, С.Б.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім беру үдерісін басқару

Шолпанбаева, Г.А., Сатбаева, А.Т.

Жалпы білім беретін мектепте информатиканы оқытудың қосымша ресурсы ретінде білім беру порталы

Карымсакова, A.Е., Касымова, A.М.

Орыс тілі сабақтарында студенттердің қарым-қатынасын оқыту əдісі ретінде оқу пікірталасының рөлі

Нурсеитова, А.К.


ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Тəуелсіздіктің 30 жылдығында Қостанай қаласындағы өзгертілген көше атаулары

Ахметова, Э.Б., Жанайдарова, А. Ш.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА