№1-2 (61-62)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Ғылыми мəтінді түсінуге үйретудегі семантикалық өрістің лингвистикалық тұжырымдамасы

Нурсеитова, А.К.

Мектеп жасына дейінгі балалардағы дизартрияны түзетудегі нейропсихологиялық тəсіл

Лемехова, В.К.

Инклюзивті білім беру жағдайында білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларға қашықтықтан білім беру

Бегежанова, Р.К.

Модельді құрудың əдіснамалық негіздері педагогикалық ЖОО студенттерінің кəсіби жəне эстетикалық дайындығын даярлау

Ордашева, М.Ж., Қасаболат, А.Ж.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Студенттердің оқу мотивациясының гендерлік ерекшеліктері

Каирова, Б.К., Ибраева, Р.Ж., Саткангулова, Г.Ж.

Психикалық дамуы тежелген балаларда өзін-өзі бағалауды қалыптастыру

Севостьянова С.С.

СOVID-19 пандемия кезінде қоршаған ортамен қарым қатынаста жіберген қателіктермен жұмыс

Жетпісбай, Г.А.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Мектепке дейінгі ұйымның оқу-тəрбие үрдісінде заманауи педагогикалық технологияларды қолдану

Агеева, А.А.

Ағылшын тілін үйретудегі ана тілінің рөлі

Елеуова, Ж.Т., Исмагулова, Г.К.

Студенттердің орыс тіліндегі өзіндік жұмысындағы интерактивті əдістер

Нурсеитова, А.К.

Биология сабақтарында жобалау əдісін қолданудың оқушылардың танымдық белсенділігіне əсері

Альжанова, Б.С., Қуатова, И.А.

Сабақты етістіктер мен есімше жұрнағының лексика- грамматикалық тіркесімділік мағыналары

Нұрмұхаметова, Қ.Т.

Дидактикалық ойындар мектепке дейінгі балалардың уақытша түсініктерін қалыптастыру құралы ретінде

Бисембаева, Ж.К., Елубай, З.Т.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Балмұздақ өндірісінде биологиялық белсенді қоспаларды қолданудың заманауи бағыттары

Кабзулданова, А.Л., Толеубекова, С.С., Мирашева, Г.О., Джумажанова, М.М.

Жасөспірім кезіндегі стресске төзімділік сипаттамаларын зерттеу

Тойымбетова, Д.С

Аstragalus l. жəне oxytropis dc. түрінің жетілуі, қостанай облысының флорасы

Пережогин, Ю.В., Бородулина, О.В., Тарасов, М.С.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА