№1 (57)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

«Білім қоғамы» менеджментіндегі зияткерлік негіз жайында

Димова Е., Айдналиева Н.А.

Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» шығармасындағы фразеологизмдердің стильдік қызметі

Қанапина, С.Ғ., Касенова, Ш.Б., Қуанышбай, А.А., Ертуганова, М.М.

Көп этностық білім беру ортада студенттердің коммуникативтік мəдениетін құраушыларының бірі кроссмəдениетті құзыреттілік

Ким, Н.П., Ким, Л.М., Ким, Т.В.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қостанай облысындағы донорлар денсаулығын статистикалық талдау

Бородулина, О.В., Слободина, А.Л.

Наурызым қорығының (Қостанай облысы, Қазақстан) тоған ұлулары (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) туралы кейбір деректер

Брагина, Т.М.

Бастауыш сынып оқушыларының физикалық дамуының индекстік бағасы

Суюндикова, Ж.Т., Жанабергенова, А.Е.

Қостанай қаласының жасөспірімдерінің физикалық дамуы

Суюндикова Ж.Т.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Білім беруде қолдануға арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Ерсултанова, З.С., Байбосынова, А.Б.

3D Studio Max ортасын үш өлшемді нысандарды торлы модельдеу үшін қолдану ерекшеліктері

Ерсултанова З.С., Сатмаганбетова, Ж.З., Жиенбаева, А.А.

Дидактикалық ойын сауат ашу кезіндегі даму құралы ретінде

Жандауова, Ш.Е., Бапинова, Д.А.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Қостанай тұқымының жылқыларының физикалық жүктемелер əсерінен кейінгі клиникалық көрсеткіштері

Амандыкова, А.Б., Тайжанова, К.Р.

Құқық жəне экономика пəндерінің оқытушыларын кəсіби оқыту

Жумабаев, К.А., Жумабаева, М.Б.

Кəсіптік оқыту болашақ педагогтарының технологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық аспектілері

Купфер, А.В.

Ресми іс қағаздар стилінің морфологиялық ерекшеліктері

Рядинская А.И.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА