№3 (59)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Торғай əндерінің өскелең ұрпаққа берер тəрбиелік мəні

Амирхамзин, Н.К.

Телесұхбат ауызша дискурстың коммуникативті ерекшеліктері

Бермухамбетова, А.А., Бежина, В.В., Бакубаева, А.Е.

Ы.Алтынсарин жер мəселесі жайында

Оспанов, С., Мырзагалиева, К.М.

Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» шығармасындағы қарама-қарсы коннекторлардың стильдік қызметі

Канапина, С.Г., Туребаева, А.О., Ахмет, Н.С., Аманжол, А.Х.

Латын негізді қазақ тілі əліпбиін оқытудың педагогикалық-психологиялық аспектілері

Сейсембай, Т.Т., Алимбаева, Ж.М.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қостанай облысының жер үсті моллюскаларының (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) фаунасы

Брагина, Т.М.

Қостанай облысы аумағындағы флористикалық жаңалықтар (2 бөлім)

Пережогин, Ю.В., Ерохин, Н.Г.

«Алтын дала» мемлекеттік табиғи резерватының аумағындағы флористикалық жаңалықтар

Пережогин, Ю.В., Ерохин, Н.Г., Баймаганбетова, К.Т.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Батик жасау технологиясы

Абдимоминова, Д.К., Белгібаева, Г.М.

Тарих сабағында сыни ойлау технологиясы арқылы оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру

Балгабаева, Г.З.

Балаларға арналған телебағдарламаларды сабақтарда қолданудың əдіс-тəсілдері

Кушмурзина, Д.Х., Шамитдинова, Ш.А.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Лингвистикалық зерттеу алгоритмін құрастыру тəсілі

Аманбаева, Д.Б., Кудрицкая, М.И.

Көркем еңбек сабағында бастауыш сынып

Тыщенко, Ю.С., Жусупова, Д.Ж.

Жоғары оқу орны студенттерінің медиақұзыреттілі- гін қалыптастырудың педагогикалық ұстанымдары

Шамитдинов, А.М., Ташетов, А.А.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Зайырлы мемлекет таным феномені ретінде

Амантаева, А.Б., Абдрахманова, Р.К.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА