№2 (50)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Түрікменстан – франция энергетикалық дипломатияcының жаңа екпіні

Абильмаликов, К.К., Валиахметова, Г.Н.

Болашақ мұғалімдердің зерттеу қызметін ынталандыруды қалыптастыру

Байжанова, С.А., Балгабаева, Г.З., Ли, Е.Д.

Герцен «Колокол» газетінің қазақстандағы ізі

Духин, Я.К.

Қазақ мақал-мəтелдеріндегі жан-жануарлар мен сан атауларының символдық мəні

Есиркепова, К.К., Канапина, С.Г., Бекбосынова, А.Х.

Қазақстан археологиясы жəне дала өркениетінің тарихи тəжірибесі

Зайберт,В.Ф.

Концептуалдық метафора когнитивтік үлгілердің негізі ретінде

Исмагулова, Г.Б.

Жаһанданудың əлеуметтік теориялары

Шевченко, Л.Я., Назарова, С.В.

Денсаулық сақтаудағы əкімшілік жауапкершілік

Шунаева, С.М., Шатырбаева, Ж.М.

Музыка мектебінде оқитын оқушының отбасы мен педагог-музыкант арасындағы бірлескен өзара қарым-қатынас

Айдосова, Г.Т

Əлеуметтік-мəдени құзыреттілікті коммуникативтік құзыреттілік компоненті ретінде меңгеру

Бримжанова, К.С., Иванова, Е.Н., Амирхамзина, Ж.А.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

MS ACCESS 2007 бағдарламасын кітапхана ақпаратты мəліметтер қорын жасау үшін қолдану

Ерсултанова, З.П., Айтенова, А.А.

Қырғидың Орталық Азиядан алыс транс-экваторлық мигрантының тізбекті миграциясы – қашықтық пен тəуекелділіктің артуы

Катцнер, Т.Е., Брагин, Е.А., Брагин, А.Е., Макгради, М., Тришиа, М.А., Бильдстейн, К.Л.

Адами капитал жəне дағдылардың сəйкес келмеуі: Шығыс Еуропадағы жаңа ЕО мүше мемлекеттердің жағдайы

Нейчева, М.

Оқытудың кредиттік жүйесінде студенттердің танымдық белсенділігін дамытудың педагогикалық шарттары

Смаглий, Т.И., Смаглий, Т.А.

Студенттердің морфофункционалдық ерекшеліктерінің салыстырмалы сипаттамасы

Суюндикова, Ж.Т., Пушакова, О.

Американдық негізгі диалектілер

Тоғуспай, А.М., Кудрицкая, М.И.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Сөйлеу дағдылары сыни ойлауды дамыту құралы ретінде

Балжанова, А.М., Акимова, З.

Туризм мамандығының студенттеріне арналған «Успех туристік-тілдік лагері» жобасы бойынша жұмыс жасау ерекшеліктері

Кифик, Н.Ю., Огиенко, Н.А., Мальшакова, В.В., Шкваренко, Н.С.

Тілдерді оқытудың заманауи ерекшеліктері

Матершова, А.И., Пугачева, А.В.

Дене шынықтыру, спорт жəне туризм бойынша мамандарды даярлау жүйесіндегі қазіргі заманғы педагогикалық жəне ақпараттық технологиялар

Федоров, А.И., Сивохин, И.П., Огиенко, Н.А., Кифик, Н.Ю.

Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері университетіндегі оқытушыларына арналған ағылшын тілі бойынша оқу курстары туралы

Шумейко, Т.С.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

XX-XXI ғғ. тоғысындағы Каспий өңіріндегі «Тоталь» франциялық мұнай-газ корпорациясының қызметі

Абильмаликов, К.К.

Жоғары мектепте етістік категорияларына сатылай кешенді морфологиялық талдау үлгілері

Искакова, Ж.К., Жанжигитов, С.Ж.

Үштілділікті қалыптастыру жағдайында ана тілінің маңызы

Каппазова, Ш.Т., Утегенова, Б.М.

Дербестілік жəне оның жоғары мектеп жасына дейін қалыптасу ерекшеліктері

Богданова, Т.В., Моторная, Ю.

Жоғары мектеп жасына дейінгі балалармен қоршаған əлем сабақтары барысында «саяхат картасы» əдісін қолдану

Богданова, Т.В., Текаева, Т.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

«Рухани жаңғыру» аясында студенттерге рухани тəрбие берудің рөлі

Абдимоминова, Д.К.

Қазақ саясаттану ғылымының негізін қалаушы

Күзембайұлы, А., Əлібек, Т., Ғабдрахимова, Ə.

Кəсіби қызметтік құзыреттілік жеке тұлғаның қалыптасу шарты ретінде

Чернявская, О.М.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА